การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
Posted: มญธุ์กษิฐา ขุนทอง Date: 2017-07-17 11:32:45
   
 

ตามที่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วนั้น ไม่ได้มีการตั้งผู้รับประโยชน์ เมื่อกรอกแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์แล้ว ต้องแนบเอกสารของผู้รับประโยชน์ด้วยไหมคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-07-17 13:17:45
 
 
 

แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร  ส่งมาพร้อมหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ