การให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
Posted: วรรณิสา ธรรมหิเวศน์ Date: 2017-07-17 22:40:20
   
 

สอบถามสหกรณ์นะคะ ว่า

-สหกรณ์มีเหตุผลอะไรในการที่ให้สมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระและกำลังอยู่ระหว่างคดีความกับสหกรณ์ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์แต่กลับไม่ให้ผู้ค้ำประกันบุคคลดังกล่าวที่ต้องการชำระหักลบทุนเรือนหุ้นเพื่อปิดยอดหนี้เงินกู้ของตนเองออกจากการเป็นสมาชิกทั้งที่ภาระการค้ำประกันก็ยังคงติดตัวอยู่แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกและผู้ค้ำประกันก็ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานส่วนตำบลแล้วด้วย

-เมื่อประมาณปี 49-50 สหกรณ์มีเหตุผลอะไรในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกจากการหักหน้าฎีกาเป็นการให้สมาชิกไปเปิดบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยเพื่อนำส่งหนี้ด้วยตัวเองจนทำให้เกิดหนี้สูญและเป็นภาระต่อผู้ค้ำประกันในขณะนี้คะ 

 

 

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ