017159
Posted: พรรณทิพา ขาวฟอม Date: 2018-02-20 13:58:22
   
 

สมาชิกทะเบียน 017159 ได้ส่งเอกสารขอลาออก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่ทราบว่าได้รับรึยังคะ และอยากทราบว่าจะได้เข้าที่ประชุมทันภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้รึป่างคะ ไม่มีภาระการกู้เงินและการค้ำประกันค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-20 17:16:47
 
 
 

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ รอนำเสนอเข้าที่ประชุมเดือน ก.พ.61 ประชุมวันที่ 02 มี.ค.61

หมายเหตุ กรณีการคืนทุนเรือนหนุ้สะสม สหกรณ์ฯ จะด าเนินการโอนทุนเรือนหนุ้สะสมคืนให้แก่สมาชิก ตามบัญชีธนาคารทสี่ มาชิกแจ้งกับสหกรณ์ฯ ภายใน 15 วันท าการ หลังมติทปี่ ระชุมอนุมัติพ้นจากสมาชิกภาพ 

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ