ลาออก
Posted: ชินพัฒน์ หัตถนา Date: 2018-05-10 12:04:16
   
 

ถ้าติดภาระค้ำประกันลาออกได้ไหม

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-05-10 14:55:05
 
 
 

ไม่สามารถลาออกได้ค่ะ 

การลาออกมี ๒ ประเภทคือ

  • การลาออกโดยปราศจากมูลหนี้หรือการค้ำประกัน
  • การลาออกโดยมีมูลหนี้หรือติดค้ำประกัน

สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์โดยไม่มีมูลหนี้หรือติดค้ำประกันสหกรณ์จะโอนคืนค่าหุ้นสะสมให้หลังจากที่ได้นำชื่อสมาชิกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการและมีมติอนุมัติแล้วและจะโอนภายใน ๑๕ วันหลังมีมติอนุมัติให้สมาชิกลาออก หากสมาชิกลาออกภายในปีบัญชีนั้นๆ สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินปันผลและ/หรือ เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีบัญชีนั้นๆให้สมาชิก แต่หากสมาชิกอยู่จนพ้นปีบัญชีนั้นๆ แล้วค่อยลาออกสหกรณ์สมาชิกก็จะได้รับเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนของปีบัญชีนั้นๆด้วย

สมาชิกที่ลาออกโดยมีมูลหนี้และติดค้ำประกัน สหกรณ์ฯจะยังไม่ให้สมาชิกที่ยังมีมูลหนี้หรือติดค้ำประกันเงินกู้ลาออกจากสหกรณ์ฯ สมาชิกที่ประสงค์ลาออกจะต้องชำระเงินกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยให้หมดก่อน หรือหากติดค้ำประกันสมาชิกจะต้องหาสมาชิกรายอื่นมาเป็นผู้ค้ำแทนตนเองก่อนจึงจะลาออกได้ หากค่าหุ้นของสมาชิกมีมากกว่าจำนวนหนี้พร้อมดอกเบี้ย ณ วันอนุมัติลาออกสมาชิกก็สามารถใช้หุ้นของตนเองหักลบกลบหนี้ได้  ทั้งนี้การได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนก็เป็นเช่นเดียวกับการลาออกแบบแรก

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ