เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: อรอุมา องค์มณี Date: 2018-05-17 10:50:55
   
 

เรียน ประธานกรรมการ

อาศัยอำนาจตามความข้อ 13 แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 

ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาให้สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนระเบียบฉบับนี้ประกาศใช้ สามารถกู้เงินฉุกเฉินได้ โดยพิจารณาจากการส่งเงินชำระค่าหุ้น และเงินกู้ที่ผ่านมาอยู่ในสถานะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

สมาชิกที่รอความหวัง

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-05-17 13:33:59
 
 
 

ได้นำเรื่องเสนอเข้าคณะกรรมการแล้ว มีมติให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2559 ค่ะ

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ