เรียน งานกู้ฉ
Posted: ธณัฐพล พันป้อง Date: 2018-06-16 08:48:54
   
  ผมสมาชิก057408กู้ฉมาแล้วและส่งไป11งวดแล้ว 30มิถุนายนงวดที่12งวดสุดท้าย และผมส่งเอกสารกู้ ฉ ขอกู้ใหม่เจ้าหน้างานกู้ฉได้ตอบกระทู้มาว่าเอกสารไม่ผ่าน เนื่องจากต้องส่งชำระหนี้ให้หมดก่อนจึงจะกู้ได้ แต่ระเบียบข้13วรรคท้าย สมาชิกที่ส่งขำระยัวไม่ครบแต่ชำระมาแล้วเกิน6งวดสามารถกู้ใหม่ได้ผมส่งมา11งวดแล้ว ทำไมผมกู้ไม่ได้
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ธณัฐพล พันป้อง  Date: 2018-06-16 10:41:14
 
 
 

ช่วยตี ความ ระเบียบฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 ข้อ13  ให้กระจ่าง ชัดหน่อยครับ ส่งชำระหนี้มาแล้ว 11 งวด และ 30 มิย. 61จะหมดงวดสุดท้าย ส่งเอกสารขอกู้ ใหม่ บอกเอกสารไม่ผ่าน เนื่องจากชำระหนี้เดิมไม่หมด ในระเบียบข้อ 13 วรรคท้ายเขียนว่า "สมาชิกที่ชำระเงินกู้ ฉ  ไม่คบตามสัญญา อาจขอกู้ใหม่ได้ เมื่อได้ชำระหนี้ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยให้นำเงินกู้รายใหม่ มาหักลบกลบหนี้เงินกู้ ฉ รายเดิม และให้สมาชิกรับเฉพาะเงินส่วนที่เหลือนั้น"

 (กรุณาตีความ ระเบียบข้อ 13ื ดังกล่าว ให้ทราบด้วย)....ขอบคุณครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2018-06-18 13:47:02
 
 
 

                 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2560 ข้อ 13 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเดิมของสมาชิกกู้เกินสามหมื่นบาท การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จึงเป็นไปตามข้อ 11 (2) ให้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งไม่เกินสิบสองงวดค่ะ

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ