คัดค้านแจ้งการโอนหนี้
Posted: ธรินี สติราษฎร์ Date: 2018-10-11 16:50:15
   
 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ 

       ข้าพเจ้า นางสาวธรินี  สติราษฎร์ (048938) สมาชิกผู้ค้ำประกัน ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกร้องสิทธิ์ชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน โดยวิธีการโอนหนี้ผู้กู้  โดยดิฉัน เป็นผู้ค้ำประกัน  สม 54005064 ข้าพเจ้า ไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมเด็ดขาด ในการโอนหนี้ไปให้ผู้กู้ของ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งในกรณีบุคคลที่ดิฉันค้ำประกันนั้น สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้อยู่  เพียงแต่ เจ้าหน้าที่การเงินฯ ของหน่วยงาน ทำการหักชำระหนี้ ธนาคารอื่นก่อน  ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ ที่ให้หักชำระหนี้ของสหกรณ์ก่อน  ซึ่งสหกรณ์ฯ สามารถเร่งรัดชำระหนี้กับผู้กู้ให้ถึงที่สุดได้  แต่สหกรณ์ไม่ทำ แต่มาเร่งรัดการเรียกร้องสิทธิ์ชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันเพราะอะไร    การที่โอนตัดยอดหนี้จากผู้กู้ทั้งหมด มาทิ้งภาระการติดตามหนี้ ทิ้งภาระฟ้องให้กับผู้ค้ำประกัน มันถูกต้องเป็นธรรม  ตามหลักการดำเนินการสหกรณ์แล้วหรือ  

 ดิฉันขอเรียนท่านได้โปรดพิจารณายับยั้งการเรียกร้องสิทธิ์การชำระหนี้นี้  และดำเนินการโอนยอดหนี้ไปชื่อผู้กู้ตามเดิม  ดิฉันขออ้างสิทธิ์ตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 , 689    

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ทวิทย์ สุทธาบุญ  Date: 2018-10-11 21:31:08
 
 
  เห็นด้วยครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ