ไม่เห็นด้วย เกี่ยวกับการแจ้งการโอนหนี้และให้ชำระหนี่ตามหนังสือค้ำประกัน
Posted: ชโยดม มะเสนะ Date: 2018-10-12 15:05:42
   
 

ผมว่าเลิกกิจการดีกว่าไหม ถ้าจะทำงานกันแบบนี้ ลูกหนี้ไม่ชำระต้องเรียกเก็บหนี้ให้ถึงที่สุด 

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ