ไม่ยินยอมให้โอนหนี้ของผู้กู้มาให้ผู้ค้ำ
Posted: สุริชชา จักรทุม Date: 2018-11-05 15:32:33
   
 

ไม่จ่ายหนี้แทนคนกู้ค่ะ  ย้ำ  ไม่จ่าย 

แม้แต่สถาบันการเงิน ลูกหนี้ผิดชำระ เขาไม่มีมติให้พ้นสภาพการเป็นลูกหนี้ เขาจะติดตามทวงถามจนถึงที่สุด และนำสู่กระบวนการยุติธรรม ให้ศาลตัดสิน

แต่กรณีสหกรณ์ กก.มีมติให้พ้นสภาพเป็นลูกหนี้ บ่งชี้ว่า กก.ยอมรับสภาพหนี้นั้นไว้เอง เพราะตัดลูกหนี้ทิ้งไปเอง

คำถาม  ให้พ้นสมาชิกภาพ เพื่อ?  คิดค่ะคิด  ตามหนี้ไม่ได้แล้วโยนขี้มาให้คนอื่นรับภาระหนี้จากการตัดสินของคณะกรรมการ แบบน้ีก็ได้หรอ ประเทศไทย

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุริชชา จักรทุม  Date: 2018-11-05 15:37:36
 
 
 

ข้าพเจ้า นางสาวสุริชชา  จักรทุม เลขที่สมาชิกสหกรณ์ 016643 ได้ชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนๆ ละ 500 บาท รวมเงินทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งหมด 64,910 บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) 

        ข้าพเจ้า  ไม่ยอมรับการโอนหนี้ของผู้กู้ ตามหนังสือที่ สอ.สถ.0102/ว.155 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งการโอนหนี้และให้ชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกัน เป็นเงินต้น 211,168.06 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทหกสตางค์) และดอกเบี้ย 1,301.72 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) และขอสงวนสิทธิไม่ยินยอมให้นำทุนเรือนหุ้นของข้าพเจ้ามาหักชำระหนี้ดังกล่าว เนื่องจากผู้กู้ นายสุทธินันท์ พันธุระ ยังมีชีวิตอยู่ โดยรับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 09 6959 9637 ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอชำระหนี้เองโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดหักนำส่งหน้าฎีกาตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ   และการโอนหนี้ในครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความยินยอมหรือลงลายมือชื่อในเอกสารการกู้แต่อย่างใด ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่รับโอนหนี้ใด ๆ จนกว่าจะมีการดำเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรมและมีคำตัดสินถึงที่สุดให้ดำเนินการ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สุภา แสนโคตร  Date: 2018-11-08 16:29:10
 
 
 

ไม่จ่ายเหมือนกันค่ะ คิดได้ยังไง โอนหนี้คนกู้มาให้คนค้ำทั้งที่คนกู้เขายังทำงานรับราชการจากหน่วยงานของท้องถิ่นอยู่เลย  ต้องตามคนกู้ให้ถึงที่สุดก่อนนะคะ  ไม่ยินยอมให้หักเงินเดือนค่ะ 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ