ถ้าไม่โอนหนี้คืนไปให้ผู้กู้ก็ฟ้องเลย ก็ในเมื่อ......
Posted: ฐากร ผลพันธ์ Date: 2018-11-05 16:24:37
   
 

ตอบข้อร้องเรียน (คุณฐากร ผลพันธ์ )

กล่องจดหมาย

x

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร <help1328@hotmail.com>

พ. 31 ต.ค. 09:58 (5 วันที่ผ่านมา)


 

ถึง ฉัน

เรียน คุณฐากร ผลพันธ์

 

        ตามที่ท่านได้ส่งเรื่องมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีกล่าวอ้างว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด มีมติให้โอนหนี้ของผู้กู้มาให้ผู้ค้ำประกัน  โดยที่ผู้กู้ยังรับราชการอยู่และมีรายได้เหลือพอที่จะหักชำระหนี้ แต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ไม่มีการบังคับชำระหนี้กับผู้กู้ให้ถึงที่สุดก่อน นั้น

 

       ศูนย์ฯ ขอเรียนให้ทราบ ดังนี้ 

      1. เรื่องที่ศูนย์ฯ จะพิจารณาส่งต่อให้หน่วยงานอื่นพิจารณานั้น จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ศูนย์ฯ จึงจะสามารถส่งเรื่องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 263 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  ยังคงทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป แต่หากเป็นเรื่องพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันเอง บุคคลที่ได้รับความเสียหายต้องไปดำเนินการตามกฎหมายด้วยตนเอง ศูนย์ฯ จะไม่ส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นพิจารณา

            

       2. เรื่องร้องเรียนของท่าน ซึ่งท่านเห็นว่า สหกรณ์ฯ ไม่บังคับชำระหนี้กับผู้กู้ ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นก่อน แต่กลับบังคับชำระหนี้กับผู้ค้ำประกัน ทั้งที่ผู้กู้สามารถชำระหนี้ได้ แต่ท่านไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญากู้ และสัญญาค้ำประกันว่าทำสัญญาขึ้นเมื่อวันที่ เดือน  และปีใด มีรายละเอียดอย่างไร และลูกหนี้ (ผู้กู้) ผิดนัดไม่ชำระหนี้เมื่อวัน เดือน และปีใด รวมทั้งการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ที่ให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้เกิดขึ้นเมื่อใด และเมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์ฯ ได้ติดต่อท่านทางหมายเลขโทรศัพท์  .................. เพื่อขอทราบรายละเอียดของเรื่อง แต่ปรากฏว่า หมายเลขดังกล่าวไม่มีผู้รับสาย ศูนย์ฯ จึงต้องติดต่อท่านผ่านทาง E - mail นี้  

 

       3. เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า การบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้และผู้ค้ำประกันย่อมเป็นไปตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้

           3.1 สัญญาค้ำประกันเป็นการประกันการชำระหนี้ด้วยบุคคล ซึ่งมีผลให้เจ้าหนี้มีบุคคลสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ค้ำชำระหนี้ได้

           3.2 ความรับผิดของผู้ค้ำประกันย่อมเป็นไปตามสัญญาค้ำประกัน โดยต้องพิจารณาว่า สัญญาตกลงกันอย่างไร

           3.3 เมื่อหนี้ตามสัญญากู้ยืมถึงกำหนดชำระ ผู้ค้ำประกันมีสิทธิชำระหนี้ได้ 

           3.4 เมื่อลูกหนี้ (ผู้กู้ )ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้ ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686

           3.5 เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ และเจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกัน เจ้าหนี้มีอำนาจฟ้องลูกหนี้และผู้ค้ำประกันได้ และผู้ค้ำประกันมีสิทธิขอให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ (ผู้กู้) ชำระก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเสียแล้ว หรือไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ไปอยู่แห่งใดในพระราชอาณาเขต ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 688 และถึงแม้จะได้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าว ถ้าผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้นั้นมีทางที่จะชำระหนี้ได้ และการที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นจะไม่เป็นการยาก เจ้าหนี้จะต้องบังคับการชำระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน (ประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 689) 

       3.6 เมื่อผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ด้วย ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 693 ซึ่งกระบวนการทั้งหมดการบังคับชำระหนี้ในลักษณะดังกล่าว เจ้าหนี้ต้องดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้ชั้นต้น และผู้ค้ำประกัน โดยยื่นฟ้องคดีต่อศาล 

 

 

      4. กรณีที่ท่านเห็นว่า การดำเนินการของสหกรณ์ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถส่งเรื่องไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด แม้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แต่ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ และหากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ จนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ  นายทะเบียนสหกรณ์ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้แก้ไขข้อบกพร่อง ระงับการ หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หรือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตำแหน่ง  โดยท่านสามารถส่งเรื่องไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

                       - เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

                       -  Email : cms@cpd.go.th

                       -  CPD Call Center 0 2281 3095 , 0 2281 1900

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ฐากร ผลพันธ์  Date: 2018-11-05 16:27:23
 
 
 

ถ้าไม่ยกเลิกมติหรือโอนหนี้คืนกลับไปก็ฟ้องเลย  ขอสู้ในชั้นศาลผู้กู้ยังรับราชการ มีเงินเดือนและรายได้หรือทรัพย์ที่สามารถบังคับชำระหนี้ได้

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ