สอบถามเงินปันผล
Posted: ปวัตน์ ต้นจันทร์ Date: 2018-11-05 19:57:46
   
 

ถามเพิ่มเติม จาก วันที่ 2 พย.61 สรุป ว่า ยังได้รับเงินปันผลคืน ตามข้อ 46 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ ใช่ไหมครับ หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกตามข้อ 22 วรรคสี่ (หลัง 31 ธันวาคม 2561) ตามจำนวนเดือนที่มีเรือนหุ่นอยู่ เป็นเงินปันผลถูกต้องนะครับ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ชี้แจงให้ทราบละละเอียด เพราะเหตุลาออก ตามข้อ 41(2) การจ่ายคืนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกในกรณีดังกล่าวนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนปีที่ออกด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จักสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็สุดแต่จะเลือกส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบสหกรณ์

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ