เงินปันผล
Posted: สมศักดิ์ พรหมสุริยากร Date: 2019-02-11 15:38:31
   
 

ทะเบียน 045950 ได้รับเงินปันผลแต่ไม่มีเงินเฉลี่ยนคืนเพราะอะไรครับ(ปี60 มีเงินเฉลี่ยคืน)

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สายสมร พรหมคุณ  Date: 2019-02-11 15:57:28
 
 
 

ได้รับเงินปันผลแต่ไม่ได้เฉลี่ยคืน  เคยค้างหนึ่งงวดเนื่องจากหน่วยงานไม่หักให้และไม่แจ้งให้เราทราบ พองวดถัดมาก็ได้ชำระหมดแล้ว  

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2019-02-12 09:18:43
 
 
 

เฉลี่ยคืนงด เนื่องจากมียอดค้างชำระ

ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2561 ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือ ดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ