เงินเฉลี่ยคืน
Posted: ธิราภรณ์ แสงคำ Date: 2019-02-12 11:46:10
   
 

เงินปันผลได้แล้วทำไมเงินเฉลี่ยคืนถึงไม่ได้

ตรวจสอบให้ด้วยนะคะ

สมาชิกเลขที่ 048564

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-02-12 12:53:22
 
 
 

มียอดค้างชำระในเดือนตุลาคม 2561 ค่ะ

-เฉลี่ยคืนงด เนื่องจากมียอดค้างชำระ

ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2561 ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือ ดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ