สอบถามเงินปันผล
Posted: ปวัตน์ ต้นจันทร์ Date: 2019-02-12 12:00:43
   
 

สืบเนื่องจากได้ส่งเอกสารหลักฐานการขอรับเงินปันผลไปให้ผู้จัดการสหกรณ์ ตั้งแต่ 13 พย. 61 นานแล้วไม่ได้รับการแจ้งกลับมาเลย ซึ่งก่อนลาออกมีเงินเรือนหุ้น อยู่  180,250.บาท ณ.วันที่ 5 มค.61 มีทุนเรือนหุ้นอยู่ 164,250.บาท ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 22 และข้อ 46 การจ่ายคืนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกเพาะเหตุตามข้อ 41(1)(2)(3) นั้นให้สหกร์จ่ายคืนค่าหุ่นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับฯหรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีหน้าที่ต้องจ่ายคืนเงินปันผลที่มีทุนเรือนหุ้นอยู่ ก่อนการลาออก ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ หากสหกรณ์ไม่ยินยอมจ่ายเงินปันผลให้ จำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิตามกฎหมายให้ทนายความยื่นโนติส และฟ้องร้องต่อศาล เพื่อเรียกเงินปันผลที่ควรจะได้รับ ตามกฎหมายต่อไป ด้วยความเคารพ ไม่อยากให้สหกรณ์เสียหายไปมากกว่านี้

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ