เงินปันผล
Posted: วชิราภรณ์ อมรกุล Date: 2019-02-12 14:01:48
   
 

อยากทราบว่าทางสหกรณ์ได้โอนค่าหุ้นให้หรือยังค์ะ

และทำไมปีนี้ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยตืน

หมายเลชสมาชิก 057049 นางสาววชิราภรณ์  อมรกุล

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-02-12 14:26:08
 
 
 

-สำหรับสมาชิกที่แจ้งขอรับปันผลเฉลี่ยคืน ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ  สหกรณ์ฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 

-เฉลี่ยคืนงด เนื่องจากมียอดค้างชำระ

ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2561 ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือ ดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ