อยากให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
Posted: จารวี จุลรักษ์ Date: 2024-04-03 11:39:14
   
 

เนื่องจากเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด และได้โอน(ย้าย) มาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ประสงค์ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้กู้ ในหัวข้อผู้กู้ต้องไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน เนื่องจากประสงค์จะขอกู้เงินสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ไปล้างหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุชน ผลบุญ  Date: 2024-04-04 20:17:38
 
 
 

สามารถกู้ได้ครับ แต่ต้องปิดหนี้เทศบาล ด้วย ไม่จำเป็นต้องปิดหนี้ก่อน

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ศิขรินทร์ ศรีหริ่ง  Date: 2024-04-05 16:19:59
 
 
 

ดำเนินการขั้นตอนนี้นะคะ 

1. ผู้กู้ ทำหนังสือขอยอดหนี้คงเหลือกับสหกรณ์เทศบาลเดิม

2. รอหนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือจากสหกรณ์เดิม

3. ทำเอกสารกู้เงินกับสหกรณ์ใหม่ แล้วแนบเอกสารในข้อ 2 ไปด้วย

4. เมื่อปิดหนี้เสร็จ จะลาออกจากสหกรณ์เดิมก็ได้ 

เป็นขั้นตอนที่พี่ ที่ทำงานเขาทำมาแล้ว

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ