หนังสือปะหน้าในการจัดส่งเอกสารการขอกู้เงิน
Posted: ทรรศนีย์ Date: 2010-11-29 10:45:38
   
  อยากได้ตัวอย่างหนังสือปะหน้าเพื่อจัดส่งเอกสารการขอกู้เงินค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ฅนโคราช  2010-11-29 12:14:46
 
 
 

 

สำเนาคู่ฉบับ

 

 

__________ร่าง

 

__________พิมพ์/ทาน

 

__________ตรวจ

 

 

 

 

 


 

 

 


ที่  ............./                                                                                    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล…...

 

                                                                                                       อำเภอ..... จังหวัด……..

 

 

                                                                                                พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

 

 

เรื่อง       ขอกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำกัด

 

 

เรียน       ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      คำขอกู้เงินสามัญและเอกสารประกอบคำกู้เงินสามัญ                               จำนวน    ชุด

 

                               

 

                                ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำกัด  ได้เปิดบริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์  ในทางผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก  โดยให้สมาชิกมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกตามหลักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด  นั้น

 

                                สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำกัด  สังกัด..องค์การบริหารส่วนตำบล........  อำเภอ......  จังหวัด..............  ซึ่งมีสมาชิกต้องการกู้เงินสามัญ  คือ 

 

นางสาว...........   สมาชิกเลขทะเบียนที่ ............ โดยมีบุคคลค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญจำนวน        ราย  ดังนี้

 

                             ๑.  นางสาว..................                 สมาชิกเลขทะเบียนที่  ....................

 

                   ๒.  นางสาว..................                สมาชิกเลขทะเบียนที่  ....................

 

 

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

 

 

 ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

             (......................................)

 

                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.................

 

 

 

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...............

 

งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล

 

โทรศัพท์  .......................

 

มือถือ  ............................

 

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ