แจ้งขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
Posted: สัณฐิติ มีศิริ Date: 2013-02-11 11:18:48
   
 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

          

         ตามที่สหกร์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด ได้แจ้งข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2555 นั้น

         ข้าพเจ้านายสัณฐิติ มีศิริ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา สังกัดส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขสมาชิก 003042 มีความประสงค์ขอรับเงินดังกล่าวผ่าน ธนาคาร            กรุงไทย สาขา ข่วงสิงห์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 547-0-24471-7 โดยเอกสารการยื่นขอรับเงินฯและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ได้นำส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว

 

          ขออภัยที่ส่งข้อมูลล่าช้าเนื่องจากไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ผ่านมา

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :วิเชาว์ คงคำ  2013-02-11 11:27:40
 
 
 

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วครับ คุณสัณฐิติ มีศิริ 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :นางสุปราณี  บุตตะวัง  2013-02-11 11:49:57
 
 
 

 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ตามที่สหกร์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด ได้แจ้งข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2555 นั้น

ข้าพเจ้านางสุปราณี   บุตตะวัง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  หมายเลขสมาชิก 054614    มีความประสงค์ขอรับเงินดังกล่าวผ่าน ธนาคาร กรุงไทย สาขา สว่างแดนดิน    ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 440-0-10808-2 และเอกสารการยื่นขอรับเงินและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ข้าพเจ้าได้นำส่งแ้ล้ว แต่ปรากฏว่าทางสหกรณ์กรมส่งเสริมแจ้งในรายละเอียดว่ายังไม่ระบุการโอนเงินปันผล และข้าพเจ้าได้นำส่งใหม่ โดยเอกสารการยื่นขอรับเงินฯและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ได้นำส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว

 

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :วิเชาว์ คงคำ  2013-02-11 14:09:31
 
 
 

รับทราบครับ คุณ สุปราณี บุตตะวัง อย่างไรแล้วจะรอข้อมูลยืนยันจากเอกสารอีกทีครับ

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :แอมมะลี บุญสินธุ์  2013-02-11 15:17:31
 
 
 

ข้าพเจ้านางแอมมะลี  บุญสินธุ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  หมายเลขสมาชิก 025766  ขอรับเงินผ่านธนาคารกรุงไทย  สาขาหนองกุงศรี  ซึ่งยังไม่ระบุเงินปันผลจากสหกรณ์กรมฯ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ