แจ้งขอรับเงินปันผล ปี 2555
Posted: ศิริวดี สิบทัศน์ Date: 2013-02-13 11:00:38
   
 

เรียน  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งข้อมูลเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

ประจำปี 2555 นั้น ข้าพเจ้า นางสาวศิริวดี  สิบทัศน์   สมาชิกเลขที่ 020153 เป็นข้าราชการ

ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง  สังกัด ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่   อ.กระสังฃ

จ.บุรีรัมย์

มีความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 ผ่าน ธนาคารกรุงไทยจำกัด

ชื่อบัญชี  นางสาวศิริวดี  สิบทัศน์   ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 330 - 0 - 002006 - 9  สาขา สตึก  จังหวัดบุรีรัมย์   เบอร์โทร 085 - 635 - 7146

 

ขอแสดงความนับถือ

ศิริวดี   สิบทัศน์

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ