เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
Posted: Admin Date: 2017-03-15 07:46:31
IP: 119.76.33.98
 

หมายเลขโทรศัพท์ งานปฏิบัติการสินเชื่อและทะเบียน และงานอื่นๆ   งานเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษ
จังหวัด ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ เบอร์ต่อ   จังหวัด ชื่อ - สกุล โทรศัพท์  เบอร์ต่อ   น.ส.ชญาพัฒน์ ชาญกัณฑ์ 092-391-5161 201
กระบี่ นายนคร วิไลประเสริฐ     091-7272539      109              ภูเก็ต                        นายวัชรวิทย์  ชุนถนอม    091-7272534      114                นายกิตติศักดิ์ ถาวร 062-434-2437 202
กรุงเทพมหานคร น.ส.ชลลดา จันทนะ  092-3917153 116   มหาสารคาม น.ส.จันทร์เพ็ญ  ดีพลงาม 083-9293198 110   งานการเงิน
กาญจนบุรี น.ส.สาคร ศรีประเสริฐ 091-7272538 112                           มุกดาหาร น.ส.สาคร ศรีประเสริฐ 091-7272538 112   น.ส.ฐิตาภรณ์ สุขแจ้ง 083-782-3354 301
กาฬสินธุ์ น.ส.อมลวรรณ  พานทอง 091-7272540 105   แม่ฮ่องสอน น.ส.สุธิมา  เกื้อรัตน์ 062-4342435 113   น.ส.มิรันตี ศรีเษม 092-391-5896 303
กำแพงเพชร นายวัชรวิทย์  ชุนถนอม 091-7272534 114   ยโสธร น.ส.อมลวรรณ  พานทอง 091-7272540 105   เงินฝากและพัฒนาธุรกิจ
ขอนแก่น นายทัฬหพัฒน์  ช่องจอหอ     083-9292895 108   ยะลา น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์ 083-9292739 401   น.ส.พัชรมณฑ์ ทิพย์รักษ์ 091-727-5236 302
จันทบุรี น.ส.ศิริพร ฤทธิ์รงค์ 091-7272535 106   ร้อยเอ็ด นายหัสนัย  มีเงิน 092-3911540 111   งานบัญชี
ฉะเชิงเทรา น.ส.ศิริพร ฤทธิ์รงค์ 091-7272535 106   ระนอง น.ส.รัชปภา  ยิ้มละมัย  092-3918135 115   น.ส.อิษยา พวงจันทร์  091-727-5237 306
ชลบุรี น.ส.จันทร์เพ็ญ  ดีพลงาม 083-9293198 110   ระยอง น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์   083-9292739 401   น.ส.ประชุมพร คล้ายทอง 091-727-5237 305
ชัยนาท น.ส.รัชปภา  ยิ้มละมัย  092-3918135 115   ราชบุรี น.ส.จันทร์เพ็ญ  ดีพลงาม 083-9293198 110   น.ส.วิลาวัลย์ เชี่ยววิทย์ 091-727-5237 304
ชัยภูมิ นายวัชรวิทย์  ชุนถนอม 091-7272534 114   ลพบุรี น.ส.อมลวรรณ  พานทอง 091-7272540 105   งานบริหารงานทั่วไป
ชุมพร น.ส.วรวรรณพร  ศรีเมือง 083-9292731 107   ลำปาง น.ส.สาคร ศรีประเสริฐ 091-7272538 112   น.ส.อรวรรณ วรรณศิริ 083-929-3058 504
เชียงราย น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์ 083-9292739 401   ลำพูน น.ส.สุธิมา  เกื้อรัตน์ 062-4342435 113   นายภาคภูมิ แก้วกันทา 091-391-1799 505
เชียงใหม่ น.ส.ศิริพร ฤทธิ์รงค์ 091-7272535 106   เลย น.ส.วรวรรณพร  ศรีเมือง 083-9292731 107   งานสวัสดิการและประชาสัมพันธ์
ตรัง น.ส.วรวรรณพร  ศรีเมือง 083-9292731 107   ศรีสะเกษ น.ส.สุธิมา  เกื้อรัตน์ 062-4342435 113   น.ส.นฤมล ศรีธวัช ณ อยุธยา 092-391-1027 502
ตราด น.ส.จันทร์เพ็ญ  ดีพลงาม 083-9293198 110   สกลนคร น.ส.สาคร ศรีประเสริฐ 091-7272538 112   น.ส.พรชนก ดรณีรัตน์ 092-391-8117 402
ตาก น.ส.จันทร์เพ็ญ  ดีพลงาม 083-9293198 110   สงขลา น.ส.วรวรรณพร  ศรีเมือง 083-9292731 107   งานประชุมและบุคลากร
นครนายก น.ส.จันทร์เพ็ญ  ดีพลงาม 083-9293198 110   สตูล น.ส.รัชปภา  ยิ้มละมัย  092-3918135 115   น.ส.โสภาพรรณ เชยกลิ่นเทศ 083-782-3359 501
นครปฐม นายวัชรวิทย์  ชุนถนอม 091-7272534 114   สมุทรปราการ น.ส.อมลวรรณ  พานทอง 091-7272540 105   น.ส.ชณัธฐา ชูมั่น 062-434-2436 121
นครพนม น.ส.อมลวรรณ  พานทอง 091-7272540 105   สมุทรสงคราม นายหัสนัย  มีเงิน 092-3911540 111   งานประมวลผลและเว็บไซต์ 
นครราชสีมา น.ส.สุธิมา  เกื้อรัตน์ 062-4342435 113   สมุทรสาคร น.ส.รัชปภา  ยิ้มละมัย  092-3918135 115   นายวิเชาว์ คงคำ   506
นครศรีธรรมราช นายหัสนัย  มีเงิน 092-3911540 111   สระแก้ว นายหัสนัย  มีเงิน 092-3911540 111   น.ส.สุพิชญา วงละคร 092-391-1329 507
นครสวรรค์ น.ส.รัชปภา  ยิ้มละมัย  092-3918135 115   สระบุรี น.ส.จันทร์เพ็ญ  ดีพลงาม 083-9293198 110   งานเร่งรัดและประนอมหนี้สิน
นนทบุรี น.ส.ศิริพร ฤทธิ์รงค์ 091-7272535 106   สิงห์บุรี น.ส.อมลวรรณ  พานทอง 091-7272540 105   นายรังสรรค์ อภิชนเสวิยกุล 085-807-8523 123
นราธิวาส น.ส.วรวรรณพร  ศรีเมือง 083-9292731 107   สุโขทัย น.ส.ชลลดา จันทนะ  092-3917153 116   น.ส.ลัดดาวัลย์ ขุนนุ้ย 092-391-5215 403
น่าน น.ส.วรวรรณพร  ศรีเมือง 083-9292731 107   สุพรรณบุรี น.ส.สาคร ศรีประเสริฐ 091-7272538 112   น.ส.พัชรินทรณ์ หินเมืองเก่า 083-928-8380 405
บึงกาฬ นายทัฬหพัฒน์  ช่องจอหอ 083-9292895 108   สุราษฎร์ธานี นายนคร วิไลประเสริฐ 091-7272539 109   น.ส.วิราภรณ์ ทองปาน 092-391-7688 122
บุรีรัมย์ นายนคร วิไลประเสริฐ 091-7272539 109   สุรินทร์ น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์ 083-9292739 401   น.ส.ชนิกานต์ บรรเจิดกาญจน์ 083-929-7751 119
ปทุมธานี นายนคร วิไลประเสริฐ 091-7272539 109   หนองคาย น.ส.อมลวรรณ  พานทอง 091-7272540 105   งานวินัยและฟ้องคดี
ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์ 083-9292739 401   หนองบัวลำภู น.ส.ศิริพร ฤทธิ์รงค์ 091-7272535 106   น.ส.กิ่งกาญจน์ เกิดสุข 088-655-7581 404
ปราจีนบุรี น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์ 083-9292739 401   อ่างทอง นายหัสนัย  มีเงิน 092-3911540 111   น.ส.ศิรินทรา อินสว่าง 083-929-3068 120
ปัตตานี น.ส.ศิริพร ฤทธิ์รงค์ 091-7272535 106   อำนาจเจริญ น.ส.วรวรรณพร  ศรีเมือง 083-9292731 107   น.ส.ชญานี สินสอน 088-951-7606 118
พระนครศรีอยุธยา นายนคร วิไลประเสริฐ 091-7272539 109   อุดรธานี นายทัฬหพัฒน์  ช่องจอหอ    083-9292895 108   นายโชษดิษฐ์ งามกร 092-391-7872 124
พะเยา น.ส.ศิริพร ฤทธิ์รงค์ 091-7272535 106   อุตรดิตถ์ น.ส.อมลวรรณ  พานทอง 091-7272540 105   นายคมสัน ศฤงคารเพิ่มพูน 062-434-2438 117
พังงา น.ส.สาคร ศรีประเสริฐ 091-7272538 112   อุทัยธานี น.ส.รัชปภา  ยิ้มละมัย  092-3918135 115   งานคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดี
พัทลุง นายหัสนัย  มีเงิน 092-3911540 111   อุบลราชธานี           นายวัชรวิทย์  ชุนถนอม 091-7272534 114   นายไตรลัคน์ รุ่งมณี 092-391-7115 102
พิจิตร น.ส.ศิริพร ฤทธิ์รงค์ 091-7272535 106                     งานเงินกู้สามัญ   น.ส.ธนวรรณ สาถิยะบูรณพงศ์ 091-727-2542 103
พิษณุโลก น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์ 083-9292739 401                         น.ส.เตือนจิตต์  ศรีแสนตอ        083-928-8638 203   น.ส.สุปราณี อินภูวา 083-929-2830 104
เพชรบุรี นายทัฬหพัฒน์  ช่องจอหอ 083-9292895 108   น.ส.มนัสวิน  ศรีทองดี  083-929-2896 204   งานนิติการ
เพชรบูรณ์ นายทัฬหพัฒน์  ช่องจอหอ 083-9292895 108   น.ส.เบญญทิพย์ สีนวล  092-391-7912 205   น.ส.พัชราภรณ์ มาตรกำจร  092-391-7002 101
แพร่ น.ส.สาคร ศรีประเสริฐ 091-7272538 112                               นางศุจินธร เทพไกรษร 092-391-8898 206   น.ส.วรัญญา พูนพัฒน์ 091-727-2541  

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ