เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
Posted: Admin Date: 2019-08-30 13:39:01
IP: 115.87.241.88
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน : อาคาร 5 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

E-mail : dlasaving@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2418250-1 / โทรสาร : 02-2418252

หมายเหตุ  โทรศัพท์ระบบ Android สามารถกดในช่องหมายเลขโทรศัพท์และกดโทรออกได้ทันที สำหรับ Iphone ยังไม่รองรับ 


คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 15

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด เขต/อำเภอ จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์
1 นายอำพล  ยุติโกมินทร์ ทม.สามพราน สามพราน นครปฐม 081-8453851
2 ว่าที่ร้อยโทชูชาติ  จันทร์แก้ว อบต.ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 092-4191514
3 นายเฉลิมชัย  ปานเนือง อบต.จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม 086-8006749
4 นายชยกฤต  กวาวสนั่น อบต.วัดแค นครชัยศรี นครปฐม 094-9196145
5 นางรจนา  ทองทิพย์ อบต.หนองหมี ราษีไศล ศรีษะเกษ 096-4632451
6 นางสาวศุภดามาศ  จันทาธอน ทต.ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 065-3935695
7 นายสากล  ภู่ขันเงิน ทต.หนองตาด เมือง บุรีรัมย์ 081-6697510
8 นายเอนก  หัวนา อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเลี่ยม สุโขทัย 097-9829102
9 นายสุริยะ  หินเมืองเก่า กองพัฒนาส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ดุสิต กรุงเทพฯ 081-9024375
10 นายนิยม  วิหคเหิร กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ดุสิต กรุงเทพฯ 063-2544939
11 นายฐนกริศน์  รัตนพงศ์กวี กองพัฒนาส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ดุสิต กรุงเทพฯ 092-9914789
12 นายคัมภีร์  ประเสริฐวาที กองคลัง ดุสิต กรุงเทพฯ 089-9252801
13 ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ  รุ่งปิ่น กองพัฒนาส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ดุสิต กรุงเทพฯ 083-3041907
14 นายธนนิติ  บุญปก กองคลัง ดุสิต กรุงเทพฯ 081-9753673
15 พันจ่าตรีจักษ์กรี  ขจรจิตร์ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ดุสิต กรุงเทพฯ 080-1593965

 

ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ต่อ
1 นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์  ผู้จัดการ 063-1570177 141
2 นายชาญขณา  แขวงอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ 092-3716534 -

 

งานปฏิบัติการสินเชื่อและทะเบียน

ที่ จังหวัด ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ต่อ
1 กระบี่ น.ส.วรวรรณพร  ศรีเมือง (อาย) 083-9292731 105
2 กรุงเทพมหานคร น.ส.ชลลดา จันทนะ (กิ๊บ) 092-3917153 114
3 กาญจนบุรี น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์ (จอย) 083-9292739 108
4 กาฬสินธุ์ น.ส.อมลวรรณ  พานทอง (เหมย) 091-7272540 115
5 กำแพงเพชร น.ส.ชนิกานต์ บรรเจิดกาญจน์ (ขวัญ) 083-9297751 103
6 ขอนแก่น น.ส.ศิรินทรา อินสว่าง (ต่าย) 083-9293068 117
7 จันทบุรี น.ส.ศิริพร ฤทธิรงค์ (หนู) 091-7272535 109
8 ฉะเชิงเทรา น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์ (จอย) 083-9292739 108
9 ชลบุรี นายกวินวุฒิ  ศรีรัตนพิทักษ์ (วุฒิ) 088-6557581 110
10 ชัยนาท น.ส.ชลลดา จันทนะ (กิ๊บ) 092-3917153 114
11 ชัยภูมิ นายประกาศิต  เกตากุล (เท็น) 092-3716127 119
12 ชุมพร น.ส.วรวรรณพร  ศรีเมือง (อาย) 083-9292731 105
13 เชียงราย น.ส.สุปราณี อินภูวา (เป้) 083-9292830 102
14 เชียงใหม่ น.ส.สุปราณี อินภูวา (เป้) 083-9292830 102
15 ตรัง น.ส.วรวรรณพร  ศรีเมือง (อาย) 083-9292731 105
16 ตราด นายทัฬหพัฒน์  ช่องจอหอ (แจ้) 083-9292895 112
17 ตาก นายหัสนัย  มีเงิน (กิ๊ก) 092-3911540 104
18 นครนายก นายกวินวุฒิ  ศรีรัตนพิทักษ์ (วุฒิ) 088-6557581 110
19 นครปฐม น.ส.ชลลดา จันทนะ (กิ๊บ) 092-3917153 114
20 นครพนม น.ส.อมลวรรณ  พานทอง (เหมย) 091-7272540 115
21 นครราชสีมา นายไตรลัคน์ รุ่งมณี (ปุ่ง) 092-3917115 121
22 นครศรีธรรมราช น.ส.วิราภรณ์ ทองปาน (เปิ้ล) 092-3917688 106
23 นครสวรรค์ น.ส.ศิริพร ฤทธิรงค์ (หนู) 091-7272535 109
24 นนทบุรี น.ส.ศิริพร ฤทธิรงค์ (หนู) 091-7272535 109
25 นราธิวาส น.ส.รัชปภา  ยิ้มละมัย (เพชร) 092-3918135 107
26 น่าน น.ส.สุปราณี อินภูวา (เป้) 083-9292830 102
27 บึงกาฬ นายประกาศิต  เกตากุล (เท็น) 092-3716127 119
28 บุรีรัมย์ นายภาคภูมิ แก้วกันทา (ฮอท) 092-3911799 122
29 ปทุมธานี น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์ (จอย) 083-9292739 108
30 ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.รัชปภา  ยิ้มละมัย (เพชร) 092-3918135 107
31 ปราจีนบุรี นายทัฬหพัฒน์  ช่องจอหอ (แจ้) 083-9292895 112
32 ปัตตานี น.ส.วรวรรณพร  ศรีเมือง (อาย) 083-9292731 105
33 พระนครศรีอยุธยา น.ส.ศิริพร ฤทธิรงค์ (หนู) 091-7272535 109
34 พะเยา น.ส.สุปราณี อินภูวา (เป้) 083-9292830 102
35 พังงา น.ส.วิราภรณ์ ทองปาน (เปิ้ล) 092-3917688 106
36 พัทลุง น.ส.สุธิมา  เกื้อรัตน์ (ตุ๊) 062-4342435 101
37 พิจิตร น.ส.ชนิกานต์ บรรเจิดกาญจน์ (ขวัญ) 083-9297751 103
38 พิษณุโลก นายหัสนัย มีเงิน (กิ๊ก) 092-3911540 104
39 เพชรบุรี น.ส.รัชปภา  ยิ้มละมัย (เพชร) 092-3918135 107
40 เพชรบูรณ์ น.ส.ชนิกานต์ บรรเจิดกาญจน์ (ขวัญ) 083-9297751 103
41 แพร่ น.ส.ชนิกานต์ บรรเจิดกาญจน์ (ขวัญ) 083-9297751 103
42 ภูเก็ต น.ส.สุธิมา  เกื้อรัตน์ (ตุ๊) 062-4342435 101
43 มหาสารคาม น.ส.จันทร์เพ็ญ  เถียรทองศรี (เล็ก) 083-9293198 113
44 มุกดาหาร น.ส.ศิรินทรา อินสว่าง (ต่าย) 083-9293068 117
45 แม่ฮ่องสอน น.ส.ชนิกานต์ บรรเจิดกาญจน์ (ขวัญ) 083-9297751 103
46 ยโสธร น.ส.อมลวรรณ  พานทอง (เหมย) 091-7272540 115
47 ยะลา น.ส.วิราภรณ์ ทองปาน (เปิ้ล) 092-3917688 106
48 ร้อยเอ็ด น.ส.ชญานี สินสอน (ฝน) 088-9517606 111
49 ระนอง น.ส.สุธิมา  เกื้อรัตน์ (ตุ๊) 062-4342435 101
50 ระยอง นายทัฬหพัฒน์  ช่องจอหอ (แจ้) 083-9292895 112
51 ราชบุรี นายทัฬหพัฒน์  ช่องจอหอ (แจ้) 083-9292895 112
52 ลพบุรี น.ส.ชลลดา จันทนะ (กิ๊บ) 092-3917153 114
53 ลำปาง นายหัสนัย  มีเงิน (กิ๊ก) 092-3911540 104
54 ลำพูน น.ส.สุปราณี อินภูวา (เป้) 083-9292830 102
55 เลย นายไตรลัคน์ รุ่งมณี (ปุ่ง) 092-3917115 121
56 ศรีสะเกษ น.ส.สาลินี  สิงหฬ (รส) 092-6309360 118
57 สกลนคร น.ส.สาคร ศรีประเสริฐ (ปุ๊ก) 091-7272538 116
58 สงขลา น.ส.สุธิมา  เกื้อรัตน์ (ตุ๊) 062-4342435 101
59 สตูล น.ส.รัชปภา  ยิ้มละมัย (เพชร) 092-3918135 107
60 สมุทรปราการ นายทัฬหพัฒน์  ช่องจอหอ (แจ้) 083-9292895 112
61 สมุทรสงคราม น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์ (จอย) 083-9292739 108
62 สมุทรสาคร น.ส.ปิยาภา  ภคเจริญพงศ์ (จอย) 083-9292739 108
63 สระแก้ว นายทัฬหพัฒน์  ช่องจอหอ (แจ้) 083-9292895 112
64 สระบุรี นายกวินวุฒิ  ศรีรัตนพิทักษ์ (วุฒิ) 088-6557581 110
65 สิงห์บุรี น.ส.ศิริพร ฤทธิรงค์ (หนู) 091-7272535 109
66 สุโขทัย นายหัสนัย  มีเงิน (กิ๊ก) 092-3911540 104
67 สุพรรณบุรี นายกวินวุฒิ  ศรีรัตนพิทักษ์ (วุฒิ) 088-6557581 110
68 สุราษฎร์ธานี น.ส.วิราภรณ์ ทองปาน (เปิ้ล) 092-3917688 106
69 สุรินทร์ นายประกาศิต  เกตากุล (เท็น) 092-3716127 119
70 หนองคาย นายประกาศิต  เกตากุล (เท็น) 092-3716127 119
71 หนองบัวลำภู นายภาคภูมิ แก้วกันทา (ฮอท) 092-3911799 122
72 อ่างทอง นายกวินวุฒิ  ศรีรัตนพิทักษ์ (วุฒิ) 088-6557581 110
73 อำนาจเจริญ น.ส.จันทร์เพ็ญ  เถียรทองศรี (เล็ก) 083-9293198 113
74 อุดรธานี น.ส.สาคร ศรีประเสริฐ (ปุ๊ก) 091-7272538 116
75 อุตรดิตถ์ น.ส.ชนิกานต์ บรรเจิดกาญจน์ (ขวัญ) 083-9297751 103
76 อุทัยธานี นายกวินวุฒิ  ศรีรัตนพิทักษ์ (วุฒิ) 088-6557581 110
77 อุบลราชธานี นายวัชรวิทย์  ชุนถนอม (เอฟ) 091-7272534 120

งานเงินกู้สามัญและควบคุมหลักประกัน

ที่ ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ต่อ
78 น.ส.เตือนจิตต์  ศรีแสนตอ (ติ๊ด) 083-9288638 201
79 น.ส.มนัสวิน  ศรีทองดี  (ดวง) 083-9292896 202
80 น.ส.เบญญทิพย์ สีนวล  (อิ๋ว) 092-3917912 203
81 นางศุจินธร เทพไกรษร (ฉิ่ง) 092-3918898 204

งานเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษ

ที่ ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ต่อ
82 น.ส.อรวรรณ วรรณศิริ (ปุ๊) 083-9293058 301
83 นายกิตติศักดิ์ ถาวร (เอก) 062-4342437 302

งานคดีสืบทรัพย์ และบังคับคดี

ที่ ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ต่อ
84 น.ส.นฤมล ศรีธวัช ณ อยุธยา (นุ่น) 092-3911027 503
85 น.ส.ธนวรรณ สาถิยะบูรณพงศ์ (กี้) 091-7272542 501
86 นายภีรนันค์  ศรีเมือง (กันต์) 092-3716517 502

งานการเงิน

ที่ ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ต่อ
87 น.ส.ฐิตาภรณ์ สุขแจ้ง (อร) 083-7823354 402
88 น.ส.มิรันตี ศรีเษม (ตูน) 092-3915896 403

งานบริหารงานทั่วไป

ที่ ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ต่อ
92 น.ส.ชญาพัฒน์ ชาญกัณฑ์ (ชะอุ่ม) 092-3915161 602
93 นายวีระพงษ์  โสสุทธิ์ (อู๊ด) 02-2418250 134

งานสวัสดิการและประชาสัมพันธ์

ที่ ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ต่อ
94 นายวิเชาว์ คงคำ (บอล) 092-3917002 137
95 น.ส.พรชนก ดรณีรัตน์ (เปิ้ล) 092-3918117 601

งานประชุมและบุคลากร

ที่ ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ต่อ
96 น.ส.โสภาพรรณ เชยกลิ่นเทศ (ปู) 083-7823359 131
97 น.ส.ณัฏฐณิชา  สายคำภา (เอริน) 092-3716139 132

งานประมวลผลและสารสนเทศ

ที่ ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ต่อ
98 นายรังสรรค์ อภิชนเสวิยกุล (ป๋อม) 085-8078523 135
99 น.ส.สุพิชญา วงละคร (ปู) 092-3911329 136

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ