รายชื่อสมาชิกขาดเอกสารแจ้งประสงค์ทำประกันภัยเงินกู้รอบที่ 6/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558
Posted: ์Nakhon Date: 2015-06-26 02:12:49
IP: 171.97.40.203
 

 

ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญรอบประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558

ขาดเอกสารการแจ้งความประสงค์ทำประกันภัย ขอให้ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์โดยด่วน

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินกู้ให้กับสมาชิกต่อไป

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ