ผลการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้รอบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
Posted: ์Nakhon Date: 2015-08-03 06:15:42
IP: 171.97.76.92
 

 

ผลการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้รอบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน สิงหาคม 2558 การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อืน (หักหน้าฎีกา)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ