ผลการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้รอบ ประจำเดือน สิงหาคม 2558
Posted: Nakhon Date: 2015-08-25 07:46:48
IP: 171.97.0.16
 

 

ผลการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้รอบ ประจำเดือน สิงหาคม 2558

เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน กันยายน 2558 การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อืน (หักหน้าฎีกา)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ