การเรียกเก็บเงินประกันเพิ่ม (เบี้ยประกันผู้ค้ำ)
Posted: Nakhon Date: 2015-10-02 02:15:20
IP: 61.90.82.171
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันเพิ่ม (เบี้ยประกันผู้ค้ำ)

                   ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด พ.ศ. 2556 ข้อ 5 กำหนดให้สมาชิกที่กู้เงินสามัญต้องจัดทำประกันภัยผู้ค้ำประกันกับบริษัทประกัน ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร ตามจำนวนเงินกู้และตลอดอายุสัญญาเงินกู้

                   เนื่องจากท่านได้ทำสัญญากู้ยืมเงินสามัญกับสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำประกันภัย ผู้ค้ำประกันกับบริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11 ครั้ง 4/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558)  โดยสหกรณ์ได้นำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี พ.ศ. 2557 ในส่วนของท่านชำระเป็นค่าเบี้ยประกันผู้ค้ำและเป็นเบี้ยประกันชีวิต (ดังรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้) แต่เนื่องจากจำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปีของท่านไม่เพียงพอต่อการชำระค่าเบี้ยประกันจำนวนดังกล่าว ดังนั้นสหกรณ์จึงขอให้ท่านชำระค่าเบี้ยประกันในส่วนที่ยังขาด ซึ่งสหกรณ์ได้เรียกเก็บเงินมาพร้อมใบแจ้งหนี้ประจำเดือนแล้ว

    รายชื่อไม่ได้หักเบี้ยประกัน       รายชื่อหักเบี้ยประกันไม่พอ  

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ