เรื่องว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 2559
Posted: Nakhon Date: 2016-01-29 09:23:58
IP: 58.11.61.109
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่องว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 2559

หมายเหตุ :  กรณีสมาชิกกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเกินสามหมื่นบาท จะเสนอให้คณะอนุกรรมการเงินกู้พิจารณา
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ