แจ้งการปรับปรุงรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินประจำเดือน
Posted: admin Date: 2016-06-09 07:20:19
IP: 58.11.29.244
 

 

                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ขอแจ้งการปรับปรุงรายละเอียดตามใบเรียกเก็บเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559 เพิ่มเติม ได้แก่ ในการเรียกเก็บเงินประจำเดือนจะทำการเรียกเก็บตามจำนวนเงินที่ค้างชำระเต็มจำนวน โดย ไม่มีการเรียกเก็บยอดชำระขั้นต่ำ

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ