การออกหลักฐานการรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Posted: admin Date: 2016-07-26 02:02:18
IP: 58.11.26.70
 

              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ขอแจ้งการออกหลักฐานการรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยออกหลักฐานตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางรายละเอียดการโอนเงิน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

              - ในกรณีโอนเข้าบัญชีหน่วยงาน ให้ออกใบเสร็จรับเงินนอก ในนามหน่วยงาน

              - ในกรณีโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง ให้ออกใบสำคัญรับเงิน ในนามของเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ได้รับการโอนเงินค่าตอบแทน พร้อมระบุหน่วยงานแนบท้ายด้วย

 

                                         ฝ่ายบัญชี 

                                                                 โทร 02-241-8250-1 ต่อ 304-306Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ