การเร่งรัดหนี้สินต่อลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์
Posted: admin Date: 2016-08-02 02:46:39
IP: 61.90.73.50
 

              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ขอเรียนให้สมาชิกทราบเพื่อความสบายใจว่า ขณะนี้ผลการเร่งรัดหนี้สิน           ต่อลูกหนี้ที่ค้างชำระของสหกรณ์ เป็นไปในทางที่ดี เพราะสหกรณ์กำลังเร่งรัดปิดหมายบังคับคดี สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระและไม่ชำระเงินกู้สหกรณ์แล้ว

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 


Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ