การคืนเงินสมาชิกในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
Posted: admin Date: 2016-08-29 03:54:02
IP: 61.90.111.63
 

              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าสำหรับสมาชิกที่ได้รับเงินโอนจากสหกรณ์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เงินดังกล่าวเป็นเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2558 ที่สหกรณ์ได้หักเงินค่าเบี้ยประกันผู้ค้ำประกันไว้

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ