รายละเอียดการหักค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกันจากเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558
Posted: admin Date: 2016-08-31 08:04:28
IP: 58.11.25.206
 

              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 12 ครั้งที่ 6/2559  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติยกเลิกการทำประกันภัยผู้ค้ำประกัน ดังนั้น เงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2558 ที่สหกรณ์ได้หักเงินค่าเบี้ยประกันผู้ค้ำประกันไว้ สหกรณ์ได้ทำการโอนคืนให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

1. โอนธ.กรุงไทย วันที่ 26 สิงหาคม 2559

2. โอนธ.ธกส วันที่ 30 สิงหาคม 2559 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ