รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการ (บำเหน็จสมาชิก) ปี 2559
Posted: Admin Date: 2017-01-11 04:24:24
IP: 171.97.234.165
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ประจำปี 2559

โอนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2560

 

 

** หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ที่หมายเลข 02-2418250 ต่อ 502 , 117 มือถือ 062-434-2436

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ