วันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
Posted: Admin Date: 2017-01-31 09:58:07
IP: 58.11.138.235
 

         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด จะดำเนินการปิดทำการเร็วกว่าปกติ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป เพื่อทำการประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ