รายละเอียดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559
Posted: Admin Date: 2017-02-14 07:08:22
IP: 124.120.127.234
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง รายละเอียดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559

 

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 12

เห็นชอบให้กำหนดอัตราเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 ดังนี้

เงินปันผล      ร้อยละ    6.40

เงินเฉลี่ยคืน    ร้อยละ  12.00

 

รายละเอียดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ เป็นยอดเงินที่สมาชิกได้รับในปีนั้น แต่เงินที่โอนเข้าบัญชีให้กับสมาชิก เป็นยอดหลังหักค่าเบี้ยประกันชีวิต , ชำระหนี้ , ยอดปันผลเฉลี่ยคืนไม่ถึง 50 บาท  รายละเอียดปรากฏตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

รายละเอียดสมาชิกที่ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2559        

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ