การหักค่าเบี้ยประกันชีวิตจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี 2559
Posted: Admin Date: 2017-02-14 07:48:37
IP: 124.120.127.234
 

 

  รายละเอียดการหักเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี 2559

 

     ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด มีการทำประกันชีวิตไว้กับทางบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ค่าเบี้ยประกันคิดจากทุนประกันชีวิต 100,000 บาท ต่อค่าเบี้ยประกันชีวิต 240 บาท โดยเศษจะปัดขึ้นเป็น 50,000 บาท

 

ตัวอย่าง

     นาย A มีหนี้คงเหลือ 380,000.- บาท มีหุ้นสะสม 40,000.- บาท นำหุ้นมาหักหนี้คงเหลือ    จะทำให้มีหนี้สุทธิ 340,000.- บาท จะคิดทุนประกันชีวิต โดยการปัดเศษขึ้นเป็น 350,000.- บาท ทำให้มีค่าเบี้ยประกันชีวิต เป็นจำนวนเงิน 840.- บาท  

 

สูตรการคำนวณ

ทุนประกันชีวิต * 240/100,000  เท่ากับค่าเบี้ยประกันชีวิต

เศษของทุนประกัน  ปัดเศษขึ้นทุกๆ  50,000 บาท  

 

--------------------------------------------------------------------
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ