การโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
Posted: Admin Date: 2017-02-15 03:08:08
IP: 115.87.243.168
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง  การโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2


ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 12

เห็นชอบให้กำหนดอัตราเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 ดังนี้

เงินปันผล      ร้อยละ    6.40

เงินเฉลี่ยคืน    ร้อยละ  12.00

สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับสมาชิกผ่านธนาคาร ในครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอกำหนดการโอนเงินครั้งต่อไปดังนี้

โอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด  วันศุกร์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2560

โอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ขอความกรุณาท่านสมาชิกที่ยังไม่ส่ง แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 มายังสหกรณ์ฯ ขอให้ท่านรีบดำเนินการโดยด่วน เพื่อสหกรณ์จักได้รีบดำเนินการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านต่อไป

 


คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ