เชิญปรับโครงสร้างหนี้ วันที่ 17-19 มีนาคม 2560
Posted: Admin Date: 2017-03-17 03:10:31
IP: 124.120.201.188
 

               ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด จัดให้มีการยื่นเอกสารขอปรับโครงสร้างหนี้   สมาชิกสามารถยื่นคำขอปรับโครงสร้างหนี้ ตามหน่วยรับปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

 


          จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ