รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ส่งแบบขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559
Posted: Admin Date: 2017-03-23 09:06:24
IP: 119.76.33.167
 

 

 

           สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังมิได้ส่งเอกสารแบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559  ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จักได้ดำเนินการโอนเงินให้กับสมาชิกต่อไป

          รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ส่งแบบขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

          จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ