การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
Posted: Admin Date: 2017-06-12 04:17:51
IP: 124.120.201.25
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

 

1.ประกาศฯ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2560                     

2.แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2560                            

3.หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2560 

 

.........................................................................
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ