รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งแต่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
Posted: Admin Date: 2017-06-12 04:32:55
IP: 124.120.201.25
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

1. ประกาศฯรับสมัครสอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์      

2.ใบสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์         

 

......................................................................
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ