รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ส่งแบบขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559
Posted: Admin Date: 2017-05-04 03:45:54
IP: 119.76.33.140
 

 

           สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังมิได้ส่งเอกสารแบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559  ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จักได้ดำเนินการโอนเงินให้กับสมาชิกต่อไป

          ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ส่งแบบขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559    

smiley ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

laugh ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559

สำหรับการโอนครั้งต่อไป วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

          จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ