ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2560
Posted: Admin Date: 2017-06-12 09:08:55
IP: 124.120.201.25
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2560

----------------------------------------------------

     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ข้อ 79(8) และ (15) ข้อ 101 และข้อ 109 (12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 

 

 

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ