ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
Posted: Admin Date: 2017-06-12 09:17:03
IP: 124.120.201.25
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

----------------------------------------------------

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ข้อ 16(1) และ (8) ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (11) และ (14) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ