รายชื่อผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรปี 2560 รอบวันที่ 2-31 พ.ค.60 (เอกสารไม่สมบูรณ์)
Posted: Admin Date: 2017-06-14 06:51:13
IP: 171.97.98.203
 

 

mail หมายเหตุ :

1.เอกสารลงรับ ณ สหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ สหกรณ์จะประกาศข่าวสารหน้าเว็บไซต์ให้ทราบเป็นระยะ

2.สำหรับเอกสารที่ไม่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม เป็นเอกสารที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อครบกำหนดวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทางสหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรต่อไป

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ