ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
Posted: Admin Date: 2017-06-23 09:03:27
IP: 171.97.97.76
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560

----------------------------------------------------

           อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ข้อ 79(8) และ ข้อ 107 (3)        ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ