แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
Posted: Admin Date: 2017-08-03 02:57:11
IP: 124.120.201.126
 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ 13 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ สหกรณ์ได้โอนทุนเรือนหุ้นสะสมเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

 

..............................................................................
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ