คำขอปรับโครงสร้างหนี้ เอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 1 พ.ค.-16 ก.ค.60
Posted: Admin Date: 2017-08-03 06:21:28
IP: 124.120.201.126
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายงานเอกสารไม่สมบูรณ์ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้

ขอให้สมาชิกยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม โดยเร่งด่วน

ลงรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 16 กรกฎาคม 2560

 

------------------------------------------------------Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ