ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2560
Posted: Admin Date: 2017-12-04 09:10:46
IP: 124.120.200.34
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13 ครั้งที่ 7/2560

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ดังนี้

 

- ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2560 คลิกที่นี่

- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560 คลิกที่นี่
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ