รายละเอียดสมาชิกที่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560
Posted: Admin Date: 2018-02-12 02:47:37
IP: 58.10.91.212
 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 13

ได้มีมติให้ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 ดังนี้

 

เงินปันผล       จัดสรรในอัตราร้อยละ  6.4 ต่อปี

เงินเฉลี่ยคืน     จัดสรรในอัตราร้อยละ  12 ต่อปี

 

รายละเอียดสมาชิกที่ได้เงินปันผล-เฉลี่ยคืน 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ ยังไม่ส่ง แบบคำขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** สมาชิกที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2560  ให้รีบดำเนินการโดยด่วน 

** ดาวน์โหลดคำขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2560  คลิกที่นี่
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ