การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
Posted: Admin Date: 2018-03-07 07:57:35
IP: 171.97.196.70
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์ กล่าวในที่ประชุมถึงนโยบายสำคัญของสหกรณ์ในปี ๒๕๖๑ คือการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ จะต้องดำเนินการในเชิงรุกอย่างเร่งด่วน ทั้งในการฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง การดำเนินการฟ้องล้มละลาย และการดำเนินการทางวินัย เพราะเงินของสหกรณ์ทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของสมาชิกทุกคน เราจะต้องช่วยกันดูแลให้ดีที่สุด

ทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุน จะต้องมีการวางแผนที่จะทำให้สหกรณ์มีผลตอบแทนที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมและไม่มีความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต้องช่วยกันทำให้สหกรณ์เจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งจะต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ