ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
Posted: Admin Date: 2018-05-07 14:03:19
IP: 58.8.219.82
 

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ 14 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ